نقشه ابعادی موتورهای AC

 

Dim-IMB3           

                          IMB5                                                                                                              IMB3

                                                Dim-IMB 35

                                                                                      IMB35                                                                                  

 

 

 

پرینتایمیل

نقشه سایت